Rozwiązania HUBER dla zdecentralizowanego oczyszczania ścieków

Ochrona zasobów wodnych wymaga oczyszczania ścieków również na terenach nieprzyłączonych do centralnego systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków lub na terenach, gdzie takie przyłączenie byłoby bardzo kosztowne i wymagałoby znacznej ingerencji w środowisko naturalne.

Oferujemy zdecentralizowane i niezależne, niestandardowe i kompletne rozwiązania dla lokalnego oczyszczania ścieków. Kompaktowe oczyszczalnie ścieków Huber są modułowe i łatwo dostosować je do warunków lokalnych. Mogą obsługiwać ok. Odciek nie zawiera zanieczyszczeń i bakterii i jest zgodny z wymaganiami dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach.

Odciek może być wykorzystany jako woda użytkowa, dzięki czemu można zmniejszyć zużycie wody o 80%.

Dostarczamy kompaktowe oczyszczalnie ścieków dla następujących obiektów:

Korzyści

Korzyści

Ekologiczne

 • Doskonała jakość odcieku
 • Zgodność z wymaganiami Dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach
 • Możliwość ponownego wykorzystania ścieków oczyszczonych jako wody użytkowej
 • Brak punktowego zanieczyszczania odbiorników
 • Brak ingerencji w środowisko poprzez budowę kanalizacji
 • Brak zanieczyszczenia wód gruntowych przez wycieki z kanalizacji

Ekonomiczne

 • Brak kosztownego centralnego systemu kanalizacji
 • Niskie zużycie energii
 • Oszczędność wody – zużycie mniejsze o 80 %

Technologiczne

 • Systemy modułowe
 • Małe rozmiary i niewielka powierzchnia instalacji
 • Całkowicie zautomatyzowana praca, zdalne monitorowanie i sterowanie

Polityczne

 • Niezależność od infrastruktury komunalnej
 • Zgodność ze wszelkimi wymaganiami prawnymi
 • Szybkie i wydajne rozwiązania

Produkty