Separacja i obróbka piasku

Nasz szeroki asortyment oferuje najlepsze rozwiązania dla separacji piasku. W swojej ofercie posiadamy piaskowniki podłużne oraz wirowe, a także zblokowane urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków wyposażone w piaskowniki.

W oparciu o nasze ogromne doświadczenie i wiedzę, inżynierowie firmy Huber opracowali kompletny program obróbki piasku, dostosowany do konkretnych potrzeb. Wszystkie etapy procesu obróbki piasku mogą być spełnione dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom firmy Huber.

 

Systemy

Separacja piasku

Separacja piasku

Dla prawidłowej pracy urządzeń w oczyszczalniach ścieków wymagane jest oddzielenie piasku i innych zanieczyszczeń od substancji organicznych znajdujących się w ściekach.

Separacja piasku, żwiru i innych substancji mineralnych jest pożądana w celu zwiększenia niezawodności pracy oczyszczalni ścieków. Odpowiednia separacja piasku zabezpiecza eksploatację oczyszczalni przed zapiaszczeniem zbiorników napowietrzania i komór fermentacyjnych, zwiększoną ścieralnością części pomp w urządzeniach do odwadniania osadu oraz przed zapychaniem lejów spustowych i przewodów . Celem separacji jest zatrzymanie piasku i zanieczyszczeń nieorganicznych o wielkości ziaren powyżej 0,2 mm. W kanalizacji ogólnospławnej można usunąć około 60 l piasku ze 1000 m3 ścieków.
Do separacji piasku ze ścieków stosuje się piaskowniki, które w zależności od konstrukcji i założeń technicznych można podzielić na podłużne, wirowe oraz wirowe z mieszadłem – typu Vortex. Proces oddzielania piasku w zależności od typu piaskownika przebiega na zasadzie siły ciężkości (w piaskownikach podłużnych) lub siły odśrodkowej (w piaskownikach wirowych).

Obróbka piasku

Obróbka piasku

Piasek pochodzący z piaskowników z oczyszczalni ścieków, kanalizacji lub z oczyszczania dróg jest mocno zanieczyszczony cząsteczkami organicznymi.

Celem separacji i obróbki jest oddzielenie piasku o wielkości ziaren powyżej 0,2 mm oraz osiągnięcie niskiej wartości straty przy prażeniu.

Po odpowiedniej obróbce piasku można uzyskać materiał o stracie przy prażeniu < 3 % i zawartości suchej masy > 90 %. Dzięki temu można zredukować opłaty za składowanie piasku, można również dalej wykorzystać końcowy produkt.

Obróbka piasku pochodzącego z oczyszczalni ścieków

Pracujące na wielu oczyszczalniach płuczki piasku firmy Huber z powodzeniem rozwiązują problem oczyszczania piasku usuwanego z piaskowników. W płuczkach zanieczyszczenia organiczne są wypłukiwane z piasku tak, że strata przy prażeniu wynosi < 3 %. Współczynnik separacji dla tych urządzeń wynosi 95 % przy wielkości ziaren > 0,2 mm.
W wielu krajach wprowadzone zostały odpowiednie przepisy prawne dotyczące składowania odpadów, co zaskutkowało większymi restrykcjami wobec parametrów składowanego piasku.
W praktyce oprócz efektywnej separacji części organicznych i mineralnych, bardzo istotne jest zatrzymywanie drobnych frakcji piasku. Wszystkie te funkcje są uwzględnione w rozwiązaniach płuczek piasku firmy Huber.

Obróbka piasku z oczyszczania dróg i studzienek kanalizacyjnych

Obróbka piasku pochodzącego z oczyszczania dróg i studzienek kanalizacyjnych wymaga opracowania indywidualnej koncepcji. Proces technologiczny i urządzenia dobierane są w zależności od ilości i składu materiału do obróbki i wymaganego stopnia oczyszczenia. Poszczególne fazy procesu obejmują system zrzutu i załadunku piasku, oddzielenie dużych części, wstępną separację w płuczce bębnowej oraz separację w płuczce piasku.
W przypadku braku możliwości doprowadzenia wody potrzebnej do eksploatacji urządzeń z zewnątrz lub jej ilość jest niewystarczająca, instalacja może być dodatkowo wyposażona w urządzenie oczyszczające wodę popłuczną i wówczas woda przepływa w obiegu zamkniętym.
Firma Huber posiada bogate doświadczenie w realizacji kompletnych instalacji obróbki piasku I jest w stanie opracować odpowiednią koncepcję dla indywidualnych potrzeb.

Do pobrania